Użytkownicy online
-

Polityka ochrony danych osobowych

Spółka jest administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe użytkowników na tej

Stronie internetowej.

Podmiotami danych osobowych są osoby odwiedzające tę Stronę internetową i/lub osoby korzystające z funkcjonalności

tej Strony internetowej.

Przestrzegamy zasad ustanowionych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(Rozporządzenie (UE) 2016/679), a mianowicie dane osobowe:- są adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby zapewnić, że dane osobowe, które były niedokładne, biorąc pod uwagę cele, w których były przetwarzane, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione;

- są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkowników nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane;

- są przetwarzane w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych, w tym zabezpieczenie przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane przez Spółkę w stosunku do Użytkowników: imię, nazwisko, patronimik, adres zamieszkania i dane kontaktowe, aktualny adres e-mail, miejsce zamieszkania, odpowiednie informacje o płatnościach, login (nazwa użytkownika). Firma w celu identyfikacji osobowości użytkownika ma prawo zażądać skanu jego paszportu. Wszystkie dane, które są podawane przez użytkownika powinny być poprawne i aktualne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i poprawność podawanych przez siebie danych.

Używamy danych osobowych użytkownika w celu identyfikacji jego tożsamości podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, identyfikacji użytkownika w celu poprawności dokonywania płatności od użytkownika na rzecz Spółki oraz od Spółki na rzecz użytkownika. Wykorzystujemy dane dotyczące płatności (takie jak nazwisko właściciela karty, numer karty kredytowej i data ważności karty) w celu świadczenia usług na naszej Stronie.

Używamy Państwa danych osobowych w takich głównych celach: aby zapewnić Państwu nasze usługi; tomaintaintain your account and records; to communicate with you in the frame of the provisionof our services; to provide answers to your questions and comments; to monitor thedynamics and levels of use of our website and the quality of our services; to determine the interest in our services; to improve the quality of our services and our Website; to notify youabout our special offers and services that may be interesting for you; określenia Państwa doświadczenia w naszym Serwisie; przekazania Państwu wygranej (jeśli istnieją ku temu odpowiednie podstawy); otrzymywania od Państwa informacji, w tym poprzez przeprowadzanie ankiet; rozstrzygania sporów; pobierania opłat (jeśli istnieją ku temu odpowiednie podstawy); eliminacji problemów i błędów w naszym Serwisie; zapobiegania potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom; zapewnienia zgodności z naszym Regulaminem i wszystkimi naszymi politykami zamieszczonymi na tej stronie.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione (przekazane) przez Spółkę którejkolwiek z naszych spółek powiązanych lub jakimkolwiek partnerom biznesowym (niezależnie od ich lokalizacji terytorialnej) w celach opisanych powyżej w niniejszej polityce. Gwarantujemy, że takie firmy są świadome prawidłowości przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) i przestrzegają przepisów tego aktu prawnego.

My i ww. spółki możemy od czasu do czasu angażować osoby trzecie doprocesu przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że takieprocesy będą regulowane ustaleniami umownymi w formie przewidzianej przez prawo.Dane osobowe użytkownika mogą być również ujawnione odpowiedniemu organowi rządowemu, regulacyjnemu oreksecutive w przypadku, gdy jest to nakazane lub dozwolone przez prawo.

Prawa użytkownika:

- do żądania od Spółki sprostowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika lub do wniesienia przez Spółkę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- do przekazania Spółce niekompletnych danych osobowych Użytkownika (pod warunkiem złożenia dodatkowego oświadczenia wyjaśniającego przyczyny);

- do ustalenia ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

4) wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przed sprawdzeniem podstawy prawnej przetwarzania tych danych przez Spółkę;

- żądania i otrzymania dotyczących Pani/Pana danych osobowych (które zostały przekazane Spółce przez Panią/Pana) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (poprzez sformułowanie odpowiedniego żądania) oraz do przenoszenia tych danych do innego administratora danych bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony Spółki;

- uzyskania informacji, czy Firma przechowuje informacje o Tobie;

- żądania od Firmy dokładnego celu (celów) przetwarzania Twoich danych osobowych oraz informacji o kategoriach Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez Firmę;

- żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które Firma przechowuje;

- zażądania podania szacunkowego okresu przechowywania Państwa danych osobowych przez

Spółkę, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów, na podstawie których ustala się okres przechowywania tych danych;

- wniesienia sprzeciwu do Urzędu Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że Spółka naruszyła wobec Państwa obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.Obowiązki Użytkownika:- do niezwłocznego powiadomienia Spółki o fakcie nieuprawnionego otrzymania danych osobowych przez osobę trzecią, jeżeli użytkownik dowiedział się o takim fakcie;

- do powiadomienia Spółki o braku zgody na którykolwiek z celów przetwarzania danych lub jeżeli użytkownik chce, aby Spółka zakończyła przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając odpowiednią wiadomość.

Użytkownik jest w pełni świadomy, że wysłanie zawiadomienia o braku zgody na którykolwiek z celów przetwarzania danych osobowych i/lub o zamiarze zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę będzie stanowić podstawę prawną do zakończenia wszelkich relacji pomiędzy Stronami w ramach niniejszych Warunków.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, dokładność i aktualność swoich danych osobowych przekazanych Spółce.

Prawa Spółki:

- do rozwiązania wszelkich stosunków umownych (określonych w Regulaminie) z Panem/Panią w przypadku nieudzielenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach określonych w niniejszym dokumencie;

- do jednostronnej zmiany niniejszej polityki bez uzyskania uprzedniej zgody na takie zmiany od Pana/Pani.

Obowiązki Spółki:

- Spółka jest zobowiązana poinformować o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych użytkownika każdą osobę trzecią, której dane osobowe użytkownika zostały ujawnione przez Spółkę dla któregokolwiek z celów przetwarzania danych określonych niniejszą polityką, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku ze strony Spółki;

- poinformowanie użytkownika o odbiorcach jego danych osobowych, w tym o odbiorcach danych osobowych, którzy nie są odbiorcami danych osobowych.- poinformowania użytkownika o odbiorcach jego danych osobowych (osoby trzecie), jeżeli otrzymał stosowne żądanie od użytkownika;

- dostarczenia mu jego danych osobowych (przechowywanych przez Spółkę) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli otrzymał stosowne żądanie od użytkownika;

- zawiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych użytkownika nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiadomości o takim fakcie. W przypadku, gdy zawiadomienie organu nadzorczego nie zostanie dokonane w ciągu 72 godzin, należy podać przyczyny opóźnienia.

- niezwłocznego zawiadomienia użytkownika o fakcie naruszenia jego danych osobowych, jeżeli takie naruszenie może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności użytkownika.Stronom przysługują również wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych przez Spółkę rozciąga się na cały okres trwania relacji pomiędzy stronami przewidzianych w niniejszym dokumencie, jak również na kolejne trzy lata po zakończeniu relacji Stron (w celu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych).

Jeśli chce Pani/Pan uzyskać wgląd w przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące Pani/Pana osoby, dokonać zmiany tych danych lub je usunąć, a także uzyskać informacje o tym, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez Spółkę, w jaki sposób zapewniamy poufność tych danych osobowych, może Pani/Pan złożyć stosowny wniosek. Żądanie takie należy złożyć w Spółce w formie pisemnej. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres oraz opis informacji, które chce Pan/Pani otrzymać, poprawić lub usunąć.

W celu zachowania poufności, składając wniosek, musi Pan/Pani również złożyć potwierdzenie swojej tożsamości. W tym celu należy dołączyć do wniosku kopię paszportu.

Zastrzegamy sobie prawo do pobierania uzasadnionych opłat za duplikaty wniosków, wnioski o dodatkowe kopie tych samych danych i/lub wnioski uznane za oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne. Możemy również odmówić udzielenia odpowiedzi na wnioski, które uznamy za oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne.

cannon-rust Wyniki na żywo
Wszystkie
Największy zysk
Lucky Wins
Gra
Czas
Gracz
Mnożnik
Monety
Zysk