Użytkownicy online
-

Polityka samowykluczenia

Spółka stworzyła i będzie wdrażać Program Samowykluczenia, w którym goście mogą

dobrowolnie zabronić sobie korzystania z obiektu do gry. Program Samowykluczenia został

stworzony w celu ochrony osób, które wykazują lub są zagrożone problemami z hazardem. Samowykluczenie zakazuje użytkownikom korzystania z gier. Po samowykluczeniu, użytkownik jest pozbawiony możliwości

korzystania z witryny z jakiegokolwiek powodu. Program samowykluczenia będzie dobrze reklamowany na stronie internetowej firmy. Jasne zasady i procedury samowykluczenia są napisane w celu przetwarzania

samowykluczenia. Pracownicy Firmy będą dostępni do pomocy 20 godzin dziennie, 7 dni

tygodniowo w celu ułatwienia wykluczeń.

System śledzenia graczy będzie wykorzystywany do usuwania samowykluczonych użytkowników z list mailingowych oraz

do monitorowania wszelkich dostępów/używania obiektów witryny internetowej po złożeniu wniosku o samowykluczenie.

Listy samowykluczeń będą konsekwentnie monitorowane i aktualizowane w celu odzwierciedlenia dodanych i wygasłych

samowykluczeń. Zaktualizowane listy samowykluczeń będą regularnie przesyłane do odpowiednich działów

których głównym zadaniem i funkcją jest ułatwianie i utrzymywanie integralności Programu Samowykluczeń

(Nadzór, Marketing, Finanse, itp.).

Użytkownicy samowykluczeń otrzymają zasoby dotyczące problematycznego hazardu.

Samowykluczeni użytkownicy będą musieli poczekać aż upłynie cały ich okres wykluczenia

zanim będą mogli powrócić do korzystania ze strony internetowej.

Samowykluczeni użytkownicy przestaną otrzymywać materiały promocyjne jak najszybciej po

rozpoczęciu wykluczenia. Zostanie wdrożona procedura wykrywania i egzekwowania prawa w celu identyfikacji

i usuwania samowykluczonych użytkowników.

Po upływie okresu wykluczenia samowykluczona osoba nie zostanie automatycznie

usunięta z listy wykluczeń. Użytkownik musi złożyć formalny wniosek przed usunięciem.

Wnioski o przywrócenie będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzja będzie podejmowana

na podstawie każdego przypadku. Proces przywrócenia będzie wymagał od danej osoby ukończenia programu edukacyjnego na temat problematycznego hazardu, a osoba ta będzie musiała dostarczyć dowód jego ukończenia wraz z pismem o przywrócenie. Dodatkowo, pod koniec okresu wykluczenia odbędzie się obowiązkowe spotkanie online, które obejmie ocenę sytuacji hazardowej osoby wykluczającej się, informacje na temat odpowiedzialnego hazardu oraz skierowanie do

dodatkowych źródeł, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okres samowykluczenia będzie trwał, jeśli nie dojdzie do obowiązkowego spotkania online

Procedura samowykluczenia jest następująca:

1. Wniosek o samowykluczenie osobiście

Osoba wnioskująca o samowykluczenie będzie musiała wypełnić i złożyć Dobrowolny Formularz Samowykluczenia

Formularz (określony poniżej) i podpisane zwolnienie oraz przedstawić właściwą identyfikację.

ID musi być ważny i zawierać podpis i zdjęcie osoby. Weryfikacja tożsamości

będzie potwierdzona przez upoważnionego pracownika Spółki. Pracownik podpisze i zapisze

informacje, jak również opis fizyczny lub zdjęcie osoby wnioskującej

o wyłączenie na Formularzu Dobrowolnego Samowykluczenia.

Wszystkie poniższe informacje pojawią się na Dobrowolnym Formularzu Samowykluczenia i muszą być

wypełnione w całości przez osobę wnioskującą o Samowykluczenie:

- Data wnioskowanego Samowykluczenia

- Imię i nazwisko

- Adres

- Aktualny numer telefonu

- Data urodzenia

- Fotografia zgodna ze standardami paszportu lub prawa jazdy

- Długość wnioskowanego okresu Samowykluczenia

Okres musi być jednym z następujących wyznaczonych przedziałów czasowych:

- Jeden rok

- Trzy lata

- Pięć lat

Po wybraniu ram czasowych osoba wnioskująca o wykluczenie musi odbyć cały

okres wykluczenia.

Należy również dostarczyć podpisane Zwolnienie, potwierdzające następujące oświadczenie:

"Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i dokładne. Jestem świadomy, że mój

podpis poniżej upoważnia Firmę do egzekwowania mojego wykluczenia do czasu wygaśnięcia okresu wykluczenia, o który wnioskowałem. Rozumiem, że w przypadku korzystania z usług Spółki

w serwisie internetowym po dobrowolnym wykluczeniu, będę podlegał odpowiedzialności".

Kopia Formularza Dobrowolnego Samowykluczenia zostanie przekazana osobie wnioskującej o wyłączenie.

2. Wniosek o Samowykluczenie drogą pocztową

Wniosek o Samowykluczenie może być złożony drogą pocztową. Osoba wnioskująca o samowykluczenie drogą

mailową będzie musiała wypełnić i złożyć Dobrowolne samowykluczenie, podpisane zwolnienie oraz

właściwą identyfikację.

ID musi być ważny i zawierać podpis i zdjęcie osoby.

Wniosek o samowykluczenie drogą pocztową powinien być podpisany przed notariuszem lub inną osobą

uprawnioną przez prawo do odbierania przysiąg i zawierać poświadczenie takiego

notariusza lub innej osoby potwierdzającej tożsamość osoby składającej wniosek.

Wszystkie poniższe informacje znajdują się na Formularzu dobrowolnego samowykluczenia i muszą być

wypełnione w całości przez osobę wnioskującą o samowykluczenie oraz notariusza lub

inną osobę uprawnioną do składania przysięgi:

- Data wnioskowanego samowykluczenia

- Imię i nazwisko

- Adres zamieszkania

- Aktualny numer telefonu

- Data urodzenia

- Fotografia zgodna ze standardami paszportu lub prawa jazdy

- Długość wnioskowanego okresu Samowykluczenia

Okres musi być jednym z następujących wyznaczonych przedziałów czasowych:

- Jeden rok

- Trzy lata

- Pięć lat

Po wybraniu ram czasowych osoba wnioskująca o wykluczenie musi odbyć cały

okres wykluczenia.

Należy dostarczyć podpis i pieczęć notariusza.

Należy dostarczyć podpisane zwolnienie, potwierdzające następujące oświadczenie:

"Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i dokładne. Jestem świadomy, że mój

podpis poniżej upoważnia Firmę do egzekwowania mojego wykluczenia do czasu wygaśnięcia

okresu wykluczenia, o który wnioskowałem. Rozumiem, że w przypadku znalezienia się na terenie zakładu Spółki

po dobrowolnym wykluczeniu, będę podlegał odpowiedniej odpowiedzialności".

Przetwarzanie i utrzymywanie Listy Samowykluczeń

Spółka stworzy i będzie utrzymywać dokładną listę wszystkich przeszłych i obecnych Samowykluczeń

która będzie zawierać następujące informacje:

- Data Samowykluczenia

- Imię i nazwisko

- Adres

- Numer telefonu

- Data urodzenia

- Długość Wykluczenia

- Powód ("Dobrowolne samowykluczenie")

- Data przywrócenia

-

Dział Bezpieczeństwa Firmy stworzy akta dla każdego wnioskowanego wykluczenia, które będą

składały się z następujących elementów:

- Kopia wypełnionego Formularza Dobrowolnego Samowykluczenia

- Data, godzina, podpis i numer licencji pracownika upoważnionego

przedstawiciela tworzącego i przetwarzającego akta

- W przypadku, gdy pracownik nie będzie w stanie złożyć wniosku o wyłączenie, będzie on musiał złożyć wniosek o wyłączenie./p>

Spółka niezwłocznie usunie samowykluczenie z programu nagród

i wstrzyma wysyłanie wszelkich reklam promocyjnych do samowykluczenia.

Kartoteka i informacje o samowykluczeniach będą ściśle poufne i będą przechowywane przez

Spółkę tylko w celach wymienionych powyżej. W stosunku do

tych informacji zastosowanie ma Polityka Prywatności.

Wykrywanie i egzekwowanie

Spółka zastosuje wszelkie możliwe procedury techniczne w celu wykrycia samowykluczenia i

będzie niezwłocznie blokować wszelkie operacje samowykluczenia związane z korzystaniem z jakiegokolwiek obiektu Spółki.

W przypadku zidentyfikowania osoby samowykluczonej podczas korzystania z Serwisu, zostanie

zastosowany poniższy protokół w dokumencie PDF.

cannon-rust Wyniki na żywo
Wszystkie
Największy zysk
Lucky Wins
Gra
Czas
Gracz
Mnożnik
Monety
Zysk