Användare online
-

Policy för uppgiftsskydd

Företaget är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde för användarnas personuppgifter på denna webbplats.

Personuppgiftsbiträden är besökare på denna webbplats och/eller personer som använder funktionerna på denna webbplats.

Vi följer de principer som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen(förordning (EU) 2016/679), nämligen personuppgifter:

- behandlas lagligt, ärligt och "öppet" av oss;

- samlas in för vissa, uttryckligt angivna och legitima ändamål och behandlas inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;

- är adekvata, lämpliga och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas;

- är korrekta och, om nödvändigt, uppdaterade; alla rimliga åtgärder ska vidtas för att se till att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål;

- lagras i en form som gör det möjligt att identifiera användarna inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas,

- behandlas på ett sätt som ger ett lämpligt skydd av personuppgifterna, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling samt mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Personuppgifter som samlas in och behandlas av företaget när det gäller användare: förnamn, efternamn, patronymikon, bostadsadress och kontaktinformation, giltig e-postadress, bostadsort, relevant betalningsinformation, inloggning (användarnamn). För att identifiera användarens personlighet har företaget rätt att begära en skanningskopia av passet. Alla uppgifter som du lämnar ska vara korrekta och giltiga. Du är ensam ansvarig för att de uppgifter som du lämnar är korrekta, fullständiga och giltiga.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att identifiera användarens identitet när du registrerar dig på vår webbplats, för att identifiera dig för att det ska vara korrekt att göra betalningar från användaren till företaget och från företaget till användaren. Vi använder dina betalningsuppgifter (t.ex. kortinnehavarens namn, kreditkortsnummer och kortets utgångsdatum) i syfte att tillhandahålla dig tjänster på vår webbplats.

Vi använder dina personuppgifter för sådana huvudsyften: För att tillhandahålla dig våra tjänster, för att upprätthålla ditt konto och dina register, för att kommunicera med dig i samband med tillhandahållandet av våra tjänster, för att ge svar på dina frågor och kommentarer, för att övervaka dynamiken och användningsnivåerna på vår webbplats och kvaliteten på våra tjänster, för att fastställa intresset för våra tjänster, för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och vår webbplats, för att informera dig om våra specialerbjudanden och tjänster som kan vara intressanta för dig; för att avgöra hur du upplever vår webbplats, för att överföra vinster till dig (om det finns lämpliga skäl för en sådan åtgärd), för att få information från dig, bland annat genom att genomföra undersökningar, för att lösa tvister, för att ta ut avgifter (om det finns lämpliga skäl), för att åtgärda problem och fel på vår webbplats, för att förhindra potentiellt förbjuden eller olaglig verksamhet, för att se till att våra allmänna villkor och alla våra policyer som finns på denna webbplats följs.

Dina personuppgifter kan avslöjas (överföras) av företaget till något av våra närstående företag eller affärspartners (oberoende av deras territoriella placering) för de ändamål som beskrivs ovan i denna policy. Vi garanterar att sådana företag är medvetna om att behandlingen av personuppgifter är korrekt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) och att de följer bestämmelserna i detta regelverk.

Vi och de ovan nämnda företagen kan från tid till annan involvera tredje part för behandling av dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan, förutsatt att sådan behandling kommer att regleras av avtalsarrangemang i den form som föreskrivs i lag.Dina personuppgifter kan också avslöjas till lämpligt regeringsorgan, tillsynsorgan eller verkställande organ i de fall det är föreskrivet eller tillåtet enligt lag.

Användarens rättigheter:

- att begära att företaget korrigerar eller raderar användarens personuppgifter eller att ge företaget en invändning mot sådan behandling;

att ge företaget de personuppgifter som användaren har lämnat in som är ofullständiga (med förbehåll för en kompletterande förklaring av skälen);

- att begränsa behandlingen av uppgifter om ett av följande villkor är uppfyllda:

1) du ifrågasätter att personuppgifterna är korrekta under en period som gör det möjligt för företaget att kontrollera att dina personuppgifter är korrekta;

2) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas;

3) företaget behöver inte längre dina personuppgifter för behandlingssyftena, men de krävs av dig för att fastställa, genomföra eller skydda dina rättsliga krav;

4) du invände mot behandlingen av dina personuppgifter innan du kontrollerade de rättsliga grunderna för företagets behandling av sådana uppgifter;

- att begära och få personuppgifter om dig (som du lämnat till företaget) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (genom att göra en motsvarande begäran) och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan inblandning från företagets sida;

- att få information om huruvida företaget lagrar information om dig;

- att begära att företaget anger det exakta syftet med behandlingen av dina personuppgifter och information om de kategorier av dina personuppgifter som företaget behandlar;

- att begära tillgång till dina personuppgifter som företaget lagrar;

- att begära tillgång till dina personuppgifter som företaget lagrar;

- att begära tillgång till dina personuppgifter som företaget lagrar.- att begära den beräknade perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras av företaget, och om det inte är möjligt, de kriterier enligt vilka lagringsperioden för sådana uppgifter bestäms,

- att lämna in en invändning till kontoret för kommissionären för skydd av personuppgifter om du anser att företaget har brutit mot den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd mot dig.Användarens skyldigheter:

- att tillhandahålla dina korrekta och sanna personuppgifter i full omfattning, i enlighet med villkoren på denna webbplats och denna policy;

- att omedelbart tillhandahålla företaget dina uppdaterade personuppgifter, om några av dina personuppgifter har ändrats;

- att tillhandahålla företaget dina uppdaterade personuppgifter, om några av dina personuppgifter har ändrats;

- att tillhandahålla företaget dina uppdaterade personuppgifter, om några av dina personuppgifter har ändrats;

- att tillhandahålla företaget dina uppdaterade personuppgifter, om några av dina personuppgifter har ändrats.- att utan dröjsmål underrätta företaget om att en tredje part har tagit emot dina personuppgifter på ett otillåtet sätt, om du har fått kännedom om detta;

- att underrätta företaget om eventuella meningsskiljaktigheter med något av syftena med databehandlingen eller om du vill att företaget ska upphöra med behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka ett meddelande om detta.

Användaren är fullt medveten om att ett meddelande om att han/hon inte håller med om något av ändamålen med personuppgiftsbehandlingen och/eller att han/hon vill upphöra med den behandling av sina personuppgifter som görs av företaget ska vara en rättslig grund för att avsluta alla relationer mellan parterna inom ramen för de villkor som anges här.

Du är ensam ansvarig för sanningshalten, riktigheten och aktualiteten i de personuppgifter som du lämnar till företaget.

Företagets rättigheter:

- att säga upp alla avtalsförhållanden (enligt villkoren i detta avtal) med dig om du inte lämnar ditt samtycke till att företaget behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avtal;

- att ensidigt ändra denna policy utan att i förväg få ett godkännande av dig för sådana ändringar.

Företagets skyldigheter:

- Företaget är skyldigt att rapportera varje rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av användarens personuppgifter till varje tredje part till vilken användarens personuppgifter har lämnats ut av företaget för något av de ändamål för databehandling som fastställs i denna policy, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning för företaget;

- Företaget är skyldigt att rapportera varje rättelse eller radering av personuppgifter till varje tredje part till vilken användarens personuppgifter har lämnats ut av företaget för något av de ändamål för databehandling som fastställs i denna policy, om detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning för företaget.- att informera dig om mottagarna av dina personuppgifter (tredje part), om en relevant begäran har mottagits från dig;

- att ge dig dina personuppgifter (som lagras av företaget) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om en relevant begäran har lämnats in av dig;

- att underrätta tillsynsmyndigheten om en överträdelse av en användares personuppgifter senast 72 timmar efter att ha fått kännedom om ett sådant faktum. Om anmälan till tillsynsmyndigheten inte görs inom 72 timmar ska den åtföljas av skälen till förseningen.

- att omedelbart underrätta användaren om att hans/hennes personuppgifter har brutits om ett sådant brott sannolikt kommer att leda till en hög risk för användarens rättigheter och friheter.Parterna har också alla rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen.

Den tidsperiod under vilken företaget lagrar dina personuppgifter sträcker sig över hela den tidsperiod under vilken förhållandet mellan parterna enligt detta avtal varar samt under de tre följande åren efter det att parternas förhållande har upphört (för att lösa eventuella tvistiga frågor).

Om du vill se de personuppgifter som vi lagrar om dig eller om du vill göra ändringar i dina personuppgifter eller radera dem, eller om du vill få information om hur dina personuppgifter används av företaget, hur vi säkerställer sekretessen för dina personuppgifter, kan du lämna in en begäran. Du ska lämna in en sådan begäran skriftligen till företaget. Begäran ska innehålla ditt namn, din adress och en beskrivning av den information som du vill få, korrigera eller radera.

För att upprätthålla sekretessen måste du när du lämnar in begäran också lämna in en bekräftelse på din identitet. För detta ändamål måste du bifoga en kopia av ditt pass till en begäran.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut rimliga avgifter för dubbla begäranden, begäranden om ytterligare kopior av samma uppgifter och/eller begäranden som anses uppenbart orimliga eller överdrivna. Vi kan också vägra att ge svar på förfrågningar som vi anser vara uppenbart orimliga eller överdrivna.

cannon-rust Resultat i direktsändning
Alla
Största vinsten
Lyckliga vinster
Spel
Tid
Spelare
Multiplikator
Mynt
Vinst